Nongxamela Ulcers

R85.00

  • Ulcers (Imbiza yezilonda ngaphakathi kumuntu)
    (It helps with mouth ulcers – izilonda eziphuma emlonyeni ezivamise ukuba mhlophe. Ukuncosula kolwelwesi olungaphakathi emlonyeni.)
  • (Throat ulcers – Izilonda zomphimbo ezenza umuntu agcine sephlelwa nayizwi kube sengathi liyasha ngenza yezilonda eziqaqele emphinjeni ugcine usugwinya kabuhlungu.)
  • (Stomach alcers – izilonda ezigcala onqenqebeni lwesisu ngaphakathi ezidala ubuhlungu obunzima ugcine sekunokudla okungasadleki, ukusongelana umoya ogcwala isisu uvaleke nokuya endlini yangasese. Lokhu kuphetha ngokuthi ugcine uphuma izinyama ngemuva. Izithako ezitholakala kulomuthi zinikeza umzimba imisoco enhlobonhlobo namandla okukwazi ukumelana nezifo ezifana nesifo sofuba, ukukhwehlela okungapheli, izinso, ukhwantala nokunye okuningi. Uyanceda kakhulu kubantu abaphila nesifo seHIV and AIDS uma ulunywa emzimbeni ephuma nezilonda ubuyisa amandla nezicubu.)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.